Un projecte de
  • Captació de fons
  • Integració socio-laboral
  • Dona

Inserció sociolaboral al Poble-Sec

Bona Voluntat en Acció és una entitat social que treballa des de 1997 al barri del Poble-sec (Barcelona) per la inclusió social i laboral de persones en risc d’exclusió social.  L’entitat ha obtingut diversos reconeixements al llarg d’aquests 20 anys: ha estat reconeguda de forma especial l’any 2010 al ser declarada com a entitat d’Utilitat Pública, mitjançant la qual Bona Voluntat en Acció, a part del benefici fiscal del que se’n podrà beneficiar, també rep un prestigi extra, el qual s’afegeix al de la Medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona, rebuda el 2009, i a la signatura del Codi Ètic de les Associacions de Barcelona, el maig de 2003. També el passat 2012 va ser una entitat escollida per la Marató de TV3 contra la Pobresa per a millorar el projecte social implementat.

El barri del Poble-Sec i la seva rodalia és un dels que presenta un PIB per càpita més baix a la ciutat i, a més, ha rebut un alt nombre d’immigrants la darrera dècada. Actualment més d’un 29% de la seva població és d’origen estranger. Paral·lelament a aquests canvis econòmics i demogràfics, la crisis de 2008 ha fet estralls en l’estructura social i laboral del barri, afectant al sector industrial i de la construcció, on molts dels habitants del barri hi treballaven, fet que ha incrementat exponencialment l’atur i amb ell les conseqüències negatives que s’associen: pobresa, exclusió, precarietat i manca de cobriment de necessitats bàsiques.

Davant d’aquesta situació, la nostra entitat treballa amb plans de treball integrals del voltant de 6 mesos de durada per millorar les condicions de vida dels habitants del barri i dels de la rodalia que es troben en situació d’exclusió social o que són víctimes de la pobresa.  Aquests plans de treball consten de les següents activitats: taller d’inserció laboral, formació (català, castellà, anglès, informàtica i oficis), repartiment d’aliments, roba i productes d’higiene personal i de la llar, i reforç escolar pels infants dels usuaris, a part d’altres activitats complementàries. La treballadora social fa un seguiment dels casos periòdicament per optimitzar els processos de reinserció i mantenim relacions fluides amb altres entitats que es dediquen a temes d’inserció i d’inclusió social i laboral, i també amb les administracions públiques que tracten aquesta temàtica.

L’activitat de l’entitat es realitza gràcies al treball de més de 90 persones voluntàries que participen en les diferents àrees de l’entitat, així com en la seva gestió interna. Ells són el motor de Bona Voluntat en Acció i ens permeten poder atendre a tota la població que atenem.

La nostra filosofia, per tant, consisteix en poder oferir els usuaris i usuàries que utilitzen els nostres serveis totes les habilitats i competències formatives, professionals i socials perquè puguin inserir-se en el mercat laboral amb èxit i sortir així de la situació de vulnerabilitat social en la que es troben. Tot això mentre intentem cobrir en la mesura del possible les seves necessitats bàsiques per mitjà de l’entrega i repartiment d’aliments i de roba. En definitiva, Bona Voluntat en Acció vol ofereix un pla destinat a dotar-los de les eines teòriques i practiques necessàries per poder desenvolupar la seva pròpia vida amb dignitat.

L’objectiu del projecte d’Inserció sociolaboral al Poble-Sec és apoderar els usuaris i usuàries que atenem a la nostra entitat per tal de donar-els-hi eines, competències, habilitats i coneixements que garanteixin la seva inclusió social i un accés amb més garanties al mercat de treball. Durant tot l’any, l’entitat rep usuaris i usuàries en situació d’exclusió social i vulnerabilitat econòmica i els aten per mitjà d’un pla de treball personalitzat dirigit a millorar les possibilitats d’inserció social i laboral de la persona en qüestió.

Aquest projecte es divideix en 3 fases:

Fase 1: ACOLLIDA:

El servei d’Acollida és l’espai d’informació, orientació i assessorament de Bona Voluntat en Acció, obert a totes les persones i famílies que necessiten ajuda. Hi ha un percentatge elevat de persones immigrades a les quals se’ls explica el caràcter cívic de la societat catalana i canals de participació ciutadana juntament amb recursos de l’entorn. Avaluant cada cas de manera particular, oferim informació sobre d’altres recursos més adequats, o bé, citem per a una nova entrevista si el cas pot ser atès per la nostra entitat. Si es tracta d’aquest darrer cas, en la segona entrevista es dissenyarà un Pla de Treball conjuntament amb la persona o família usuària, que inclourà un o varis serveis (o tallers) dels que oferim i que tindrà una durada màxima 6 mesos, durant el qual s’aniran realitzant entrevistes periòdiques de seguiment.

L’espai d’Acollida té lloc al nostre local dimarts, dimecres i dijous, s’ha hagut d’augmentar un dia més d’entrevistes per atendre l’increment d’usuaris. L’accés al servei pot ser directe (31%), dirigint-se al nostre local, o bé per haver estat derivat per alguna altra entitat o servei; en aquest cas duen una carta del professional referent per tal de coordinar i fer el seguiment conjunt del pla de treball. Pràcticament un de cada tres casos arriba derivat dels Centres de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona i un altre terç d’altres entitats socials (44%).

La demanda majoritària de les famílies ateses al servei d’Acollida és la de suport per la recerca de feina. Després d’aquesta, la de suport en cobertura de necessitats bàsiques i la de formació. Però en el servei d’Acollida també s’atenen moltes altres demandes o consultes, referents a suport per a la cobertura d’habitatge, assessorament jurídic, psicològic, informació sobre recursos per a persones sense llar…

Fase 2: PLA DE TREBALL:

Les activitats que recullen els plans de treball individualitzats pretenen solucionar las causes que han portat a la persona  a la seva situació actual, aconseguint millores en l’autonomia personal i en la situació i benestar immediat,. Abans de començar amb les activitats que integren el pla de treball, la persona assistirà a una xerrada on s’informarà del que pot esperar de la nostra entitat (els seus drets) així com el que li compromet el ser usuari de Bona Voluntat en Acció (els seus deures) i aquest compromís signat per les dues parts dóna inici a aquest procés de reinserció. Al 2016 es van realitzar 377 plans de treball individuals.

Cada activitat té uns voluntaris assignats, agrupats per tasques, i amb la supervisió d’un coordinador d’activitat, membre de la Junta directiva. Des del servei d’Acollida es coordinen tots els responsables pel seguiment dels usuaris. Es porta a terme un registre de control diari per activitat on es recullen totes les incidències i dades per a l’avaluació.

Setmanalment es fan reunions de seguiment i actualització d’usuaris. Mensualment es reuneix la Junta directiva per analitzar l’evolució del projecte, formant part els coordinadors de cada activitat i el personal contractat per informar del projecte. Des d’Acollida també es coordina l’actuació amb els Serveis Socials Municipals o d’altres entitats per a renovar ajuts, comunicar incidències o altes.

Activitats que pot incloure el Pla de Treball:

TALLER D’INSERCIÓ LABORAL: El Taller d’Inserció Laboral és un servei grupal que es realitza els dilluns i els dijous al matí (la mitjana d’assistència és de 25 persones). És un servei d’acompanyament i suport en la recerca de feina que compta, a la vegada, amb varis espais. En primer lloc, és un espai d’assessorament sobre tècniques de recerca de feina, aspectes per a millorar les trucades de telèfon i les entrevistes.

En segon lloc, l’espai pròpiament de recerca on posem a l’abast dels i les usuàries les ofertes del dia que, prèviament, hem cercat a Internet i als diaris o a través de la borsa de treball pròpia, així com també facilitem les eines per a la recerca (e-mail, telèfon per a concertar entrevistes, elaboració i còpies de currículums, cartes de presentació, auto anuncis). Per últim el taller d’inserció laboral inclou un servei els dilluns i dijous de 13 a 14h en què es treballa de forma individual.

En el procés de reinserció laboral som conscients de la importància de l’aspecte psicològic per aconseguir les fites proposades, en aquest sentit comptem amb professionals que escoltaran i acompanyaran a les persones usuàries en els seus problemes creant l’espai i confiança perquè pugui existir la possibilitat de la resolució dels seus conflictes.

Aquesta activitat està gestionada per voluntaris que donen suport i acompanyament en la recerca de treball als usuaris de l’entitat, facilitant els mitjans materials, premsa laboral, ofertes d’internet, telèfon, correu electrònic, per tal de concertar entrevistes de treball, al mateix temps es presta una formació general en tècniques de recerca i habilitats personals.

Tenim contractada una insertora laboral des de finals de 2012 que ens ha permès doblar el nombre d’insercions laborals, passant de 47 a 90 arran de la seva incorporació. També, a finals de 2014 hem incorporat una propectora laboral a mitja jornada per a seguir amb la prospecció d’empreses a causa de l’augment de persones ateses. 245 persones van participar del servei de Taller Laboral i 180 van trobar feina gràcies a aquest servei i al de prospecció laboral.

FORMACIÓ: Dins de les activitats de BVA, els cursos de formació són una peça fonamental. Un dels objectius és proporcionar a les persones que sol•liciten la nostra ajuda eines que, o bé completen la seva formació (en ocasions deficient), o bé els ajudin a adaptar-se a les noves circumstàncies i així poder inserir-se al mercat laboral amb èxit. Un total de 752 persones es van inscriure als nostres cursos de formació.

Els cursos de formació no només compleixen una funció formativa sinó que permeten crear una xarxa de relacions entre els usuaris, i, aquests amb els voluntaris que imparteixen els cursos, generant així un intercanvi fluid entre “mons” que en moltes ocasions es donen paral•lelament sense trobar-se, sense més espai comú que aquest.

Realitzem dues  línies formatives:

1).Per millorar les habilitats personals i aconseguir una millor autonomia. (Català, castellà, anglès i informàtica).

2).Cursos i tallers per a facilitar l’accés al mercat laboral. (Cuina, cambrer, servei domèstic i atenció a la tercera edat).

NECESSITATS BÀSIQUES: El programa té la finalitat d’ajudar a cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació, productes de neteja i roba que una família sola pot requerir mentre no tingui uns ingressos mínims per a atendre aquestes necessitats. Al 2016 van passar 563 persones per aquest servei.

El servei de cobertura de les necessitats bàsiques es tracta d’un servei que s’ofereix a les persones o famílies que travessen un moment de fragilitat econòmica greu i que no els permet poder fer-se càrrec d’aquestes despeses. Aquest servei inclou el repartiment gratuït i setmanal d’un lot d’aliments frescos i secs envasats de primera necessitat a cada persona o família (69.000 Kg a l’any 2016); el lliurament gratuït i setmanal d’articles de vestir i de roba per a la llar, la qual rebem de donacions particulars i d’empreses; i el lliurament gratuït i setmanal d’articles de neteja personal, de la llar i altres articles de primera necessitat.

ACTIVITATS PER A INFANTS: Les Activitats per a Infants completen el pla de treball holístic de les famílies usuàries de Bona Voluntat en Acció, ja que incorporen accions per al suport social de les famílies en el seu conjunt. Paral•lelament a les accions de les activitats en si (Reforç Escolar, Casal d’Estiu i Nadal Solidari) cal remarcar que en el Cobriment de Necessitats Bàsiques que reben els seus progenitors també s’inclou productes per als infants.

REFORÇ ESCOLAR: S’ajudarà als infants a l’hora de fer els deures i es treballarà el seu creixement personal amb dinàmiques i activitats per treballar l’educació en valors i les habilitats personals de cada infant. Aquesta acció es treballa conjuntament amb la Treballadora social de l’Equip d’Atenció Psicopedagògica de Sants-Montjuïc a través de la qual es té contacte amb els tutors dels infants per a poder fer un seguiment. Un total de 56 infants i adolescents han passat pel servei de reforç escolar.

Fase 3: AVALUACIÓ i TANCAMENT D’EXPEDIENTS (15 dies per usuari i tancament d’any global)

Tancament d’expedients dels usuaris que han resolt la seva situació i arxiu de documentació. Analitzar l’impacte del projecte en l’entorn i en les persones ateses, fent una avaluació del projecte, realitzant la memòria anual, l’estudi de la població atesa i apuntant els canvis o millores necessaris per a futurs projectes.

L’any 2016 des d’aquest servei vam realitzar 651 acollides, 377 plans de treball, 245 persones van assistir al Taller d’inserció laboral i 180 persones van trobar feina gràcies al servei d’inserció i de prospecció de l’entitat. També es van organitzar 20 edicions de cursos d’idiomes, informàtica i professionalitzadors que van comptar amb l’assistència de 720 persones al llarg de l’any.

Fes una donació